O nás

A.N.O. – Asociace nestátních organizací

Asociace je střešní organizací sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

Asociace je dobrovolným a nepolitickým sdružením.

Jedná se o nestátní, neziskovou, profesní a odbornou organizaci.

Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje přes 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

 

Sdružujeme odborníky z oblasti závislostí, kteří se věnují:

  • primární prevenci,
  • ambulantní a následné péči,
  • substituční léčbě,
  • terapeutickým komunitám,
  • službám harm reduction,
  • drogovým službám ve vězení,
  • službám pro patologické hráče,
  • problematice duálních diagnóz.

 

Asociace poskytuje stabilní zázemí pro získávání, rozvíjení a udržování kontaktů nejen mezi organizacemi poskytujícími služby prevence a léčby závislostí, ale i mezi těmito organizacemi a státními institucemi. Vytváří prostor pro sdílení odborných zkušeností a témat. Zabývá se aktuálními problémy práce s lidmi ohroženými návykovým chováním jak po stránce odborné, tak i z pohledu managementu služeb a společně se svými členy navrhuje jejich řešení.

– H. Rampachová –