Pozice v NMS

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obor služby: 1. Finance

Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. září 2022

Termín podání žádosti do: 28. července 2022

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Stanovování celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací v oblasti politiky závislostí, včetně vyhodnocování projektů předkládaných do dotačního řízení Úřadu vlády ČR na projekty protidrogové politiky,
 • spolupráce na tvorbě celostátní koncepce financování adiktologických služeb, zpracovávání analýz nákladovosti služeb včetně ukazatelů jejich efektivnosti,
 • organizační a administrativní zajištění dotačního cyklu Úřadu vlády ČR na projekty protidrogové politiky, včetně spravování elektronické aplikace pro administraci dotačního řízení,
 • spolupráce na tvorbě metodiky pro hodnocení žádostí a tvorba dalších metodických pokynů a směrnic týkajících se dotačního řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu „Protidrogová politika“,
 • kontrola dodržování podmínek předkládání žádostí o dotace a poskytnutí a čerpání dotací, zejména rozpočtové části, včetně kontroly přepracovaných rozpočtů po stanovení návrhu dotace, a realizace finanční kontroly u příjemců dotace na projekty protidrogové politiky,
 • příprava podkladů pro dotační řízení a návrhy rozhodnutí pro poskytování dotací na projekty protidrogové politiky,
 • metodické vedení příjemců dotací při tvorbě rozpočtů projektů, správném čerpání dotací, kontrola správnosti vyúčtování projektů, zejména rozpočtové části, a jejich vypořádání se státním rozpočtem,
 • práce v systému SAP – tvorba rozpočtových opatření, zadávání dat do systému SAP k výplatě dotací,
 • zpracování podkladů pro návrhy rozpočtových opatření pro čerpání prostředků státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky,
 • zpracování podkladů k závěrečnému vyúčtování rozpočtových výdajů a ke státnímu závěrečnému účtu za prostředky státního rozpočtu účelově určené v organizační složce státu na projekty protidrogové politiky,
 • vedení evidence o rozpočtových příjmech a výdajích v agendě Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky a zabezpečení jejich druhového členění v průběhu jednotlivých rozpočtových období,
 • zpracování podkladů pro realizaci finančních operací Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, v případě potřeby vykonávání dalších činností ekonomického charakteru a dalších úkolů dle pokynů ředitele Odboru.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy.[7] Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9].

2. splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR:

 1. znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[10];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[11]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. července 2022. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, čj. 31866/2022-UVCR.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis v českém jazyce.

Informace k vypsanému výběrovému řízení naleznete zde: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky | Vláda ČR (vlada.cz)