Historie Asociace

A.N.O. – Asociace nestátních organizací vznikla v roce 1995 a má za sebou více jak 20 letou existenci.

Dnes sdružuje 26 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

Asociace je odbornou zastřešující organizací na poli práce s uživateli drog, závislými a jejich blízkými. Je partnerem pro komunikaci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, s vládou ČR, ministerstvy a dalšími státními a samosprávnými institucemi, Certifikačním výborem, odbornými a politickými institucemi a jinými organizacemi.

 

Asociace v roce 2019

 • již třetím rokem funguje v rámci Asociace profesionální kancelář, sloužící k zajištění chodu Asociace, vytváření PR Asociace a podpoře členských organizací,
 • do Asociace vstoupily v roce 2019 celkem 3 nové organizace,
 • Asociace spolupracovala jako partner SNN ČSL JEP při konání AT konference,
 • aktivně jsme se účastnili procesu připomínkování Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027 na období 2019 až 2027 a  připomínkování Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2027 na období 2019 až 2021,
 • iniciovali jsme řadu jednání, zejména s Ministerstvem financí ve věci výše dotačních prostředků na r. 2020 a roky následující (tzv. střednědobý výhled státního rozpočtu – zde se díky
  našemu úsilí podařilo udržet navýšení o 20mil. Kč),
 • usilovali jsme o změnu zastaralého dotačního systému a zavedení nového, jednoduššího, efektivnějšího a stabilnějšího systému financování sítě péče o osoby ohrožené závislostním chováním,
 • pokračujeme v úzké odborné spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky,
  Společností pro návykové nemoci Jana Evangelisty Purkyně (SNN JEP) a Českou asociací adiktologů,
 • Asociace je i nadále členem Unie zaměstnavatelských svazů, jejichž členem se stala v srpnu 2017,
 • pravidelně přispíváme do odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, v rámci kterého propaguje nejen členské organizace, ale také představuje svou činnost,
 • Asociace je i nadále členem Asociace Eurocare, sítě, která je sdružením nevládních a veřejnovládních organizací v celé Evropě, které se zasazuje o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem,
 • realizujeme Informační kampaň o drogových závislostech v České republice a propagace služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče.

Asociace v roce 2018

 • za největší úspěch letošního roku považujeme realizaci návštěvy premiéra vlády ČR v adiktologických službách, jejíž výstupem bylo dofinancování platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách,
 • ve spolupráci se sRVKPP jsme se podíleli na realizaci semináře Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí,
 • v rámci spolupráce se sRVKPP jsme se podíleli na pořádání národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2018,
 • spolupracovali jsme jako partneři SNN ČSL JEP při konání AT konference,
 • podíleli jsme se na organizaci veřejného fóra – Drug Czeching/testování drog v ČR, pořádané organizací Youth Rise, za spolupráce s NMS, Beyond Psychedelics, Hard and Smart, Party harm, České psychedelické společnosti, centra Sananim a legalizace.cz.
 • stali jsme členy Eurocare, sítě která je sdružením nevládních a veřejnovládních organizací v celé Evropě, které se zasazuje o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem,
 • v rámci spolupráce se sRVKPP a NMS jsme se podíleli na pořádání semináře Testování na návykové látky nízkoprahových adiktologických službách,
 • stali jsme se pravidelnými přispěvateli do časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi,
 • podpořili jsme výzvu „4p“ zaměřenou na legalizaci psychoterapie v sociálních službách.

 

Asociace v roce 2017

 • stali jsme se členy Unie zaměstnavatelských svazů (UZS),
 • spustili jsme preventivní Informační kampaň o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro uživatele návykových látek a hazardní hráče A.N.O. – Zůstaň nad vlivem,
 • za členy jsme přijali nové tři organizace.

 

Asociace v roce 2016

 • absolvovali jsme Pompidou Group Executive Training na téma spolupráce nevládního a vládního sektoru ve Finsku a Švédsku,
 • jsme členy RVKPP, pravidelně se účastníme Výboru zástupců rezortů a institucí, jsme pravidelnými účastníky platformy sekretariátu RVKPP (Adiktologické fórum),
 • komunikujeme s podobně zaměřenými odbornými společnostmi (CAA, CLS JEP, APSS a další),
 • za významný úspěch považujeme získání evropského grantu na podporu budování kapacit Asociace v rámci kterého vznikne začátkem roku 2017 profesionální kancelář naší organizace.

 

V letech 2015 – 2014 jsme se intenzivně věnovali z hlediska odbornosti těmto tématům:

 • nastavení sítě služeb v České republice (chybějící služby, služby s nedostatečnou kapacitou),
 • problémy plynoucí z mezi-resortnosti oborů (zdravotní – sociální),
 • problémy plynoucí ze změny financováni – přechod financováni z MPSV na kraje,
 • sledování legislativy – novela zákona o sociálních službách, zákon o sociálních pracovnících, tzv. hazardní zákony, návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • podpora vzniku odborné sekce pro gambling (v rámci projektu dotovaného RVKPP),
 • odmítavě jsme se vyjadřovali k návrhu testování žáků ve školách,
 • podílíme se na řešení vhodného nastavení víceletého financování našich služeb,
 • zapojili jsme se do kampaně Evropský rok pro rozvoj,
 • účastnili jsme se tiskové konference o dětech a závislostech.