Tisková zpráva: JINDŘICH VOBOŘIL DO POZICE NÁRODNÍHO PROTIDROGOVÉHO KOORDINÁTORA

14.02.2022

Praha – 14. února 2022: Dnešní uvedení Jindřicha Vobořila do pozice Národního protidrogového koordinátora je potěšující zprávou pro všechny příznivce racionální politiky závislostí. Tato agenda bude opět spravována odborně, s důrazem na harm reduction, což je princip, který závislosti ani drogy nedémonizuje, ale soustřeďuje se na minimalizaci rizik spojených s užíváním drog nebo se závislostmi jako takovými. Jedním z prvních úkolů Jindřicha Vobořila bude dokončení dotačního řízení Úřadu vlády a stabilizovat rozpočty zdravotních a sociálních služeb tak, aby nedošlo k jejich omezování či zavírání a mohly řešit i nárůst poptávky po službách v důsledku COVIDu. Díky dorovnání rozpočtu na úroveň roku 2021 se podařilo odvrátit rozvrat sítě adiktologických služeb a mohutné propouštění zaměstnanců, za což patří této vládě velký dík.

APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb): „Jindřich Vobořil představuje jistotu, že budou brány vážně názory nevládních sociálních a zdravotních služeb a že Úřad vlády bude s těmito službami vést stálý dialog o potřebách klientů a dění v adiktologických službách. Za zásadní pokládáme existenční zajištění služeb, nicméně souběžně chceme otevřít diskuzi nad možnostmi navýšení rozpočtu s ohledem na pokrytí chybějících služeb. ”

A.N.O. (Aociace nestátních organizací): “Tato vláda ukazuje, že je pro ni racionální přístup k závislostem prioritou. To je výborná zpráva. Věříme proto, že se podaří přijmout zásadní zákon, který byl připraven už na sklonku minulého funkčního období sněmovny. Jde o adiktologický zákon, který by popsal adiktologické služby a prostřednictvím navrhované Agentury jim zajistil udržitelné a současně průhledné financování. Už nyní se bavíme s jednotlivými členy vlády a zjišťujeme jejich stanoviska. Věříme, že v této věci budeme mít podporu i v Národním protidrogovém koordinátorovi. I když jde o návrh, který vytvořili zaměstnanci Úřadu vlády, doposud jsme o něm informovali pouze my jako nevládní sektor. Teď vidíme šanci, že ho vezme vláda za svůj.”

ČAA (Česká asociace adiktologů): „Pro stát je daleko levnější řešit prevenci a léčbu těchto lidí teď, než pak platit dopady – rozpady rodin, ztráta zaměstnání, kriminalita atd. Budeme rádi, pokud bude vláda potřebám v této oblasti i nadále naslouchat.“

Jakub Minařík, předseda výboru SNN: „V důsledku COVIDu se zhoršil psychický stav obyvatel a problémy se závislostmi, zejména u alkoholu, výrazně narostly. Lidé mají velký zájem začít svoje problémy s pitím či jinými závislostmi řešit, bohužel stávající prostředky nejsou na tuto novou poptávku určeny.“

Kontakty:

Matěj Hollan, 774986148, hollan.matej@gmail.com

Helena Rampachová, 777916253, rampachova@asociace.org

TZ_A.N.O._JV_RVKPP