Rozlišujme neziskovky a „neziskovky“!

19.08.2018  |  Kategorie:

„Rozlišujeme neziskovky a „neziskovky“ – tisková zpráva Unie zaměstnavatelských svazů.

Tisková zpráva:

Rozlišujme neziskovky a „neziskovky“!

Praha, 8. 8. 2018

Ohrazujeme se proti zkresleným a nesprávným závěrům a názorům části veřejnosti, a to i některých politiků, na neziskové organizace, a tím na celkový neziskový sektor v ČR.

V posledních dnech probíhá rozsáhlá diskuze nad omezením státních dotací neziskovému sektoru, který je považován některými významnými veřejnými činiteli za nežádoucí a nepotřebný.

Je nutné podívat se podrobněji, co vlastně neziskové organizace jsou a co v České republice dělají. Především musíme oddělit neziskové organizace, které vykonávají místo státu, a na základě „jeho objednávky“, veřejné služby.

Většina poskytovatelů sociálních služeb, tedy téměř 60 %, jsou neziskové organizace (1 245 organizací). Celkem tyto organizace dostávají 3,7 mld. Kč. O jaké služby se jedná? Je to např. pečovatelská služba pro seniory, asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením, azylové domovy pro matky s dětmi, azylové domy pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ale i domovy pro seniory, tísňová péče, denní stacionáře, poradny, aktivizační služby pro rodiny, děti a seniory apod. Je také potřeba zmínit, že desítky neziskových organizací poskytují v ČR také domácí zdravotní péči, aby mohli pacienti dříve opustit nemocnice, nebo naopak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

V oblasti školství (6,7 mld. Kč) patří do neziskového sektoru řada soukromých či církevních základních škol, tedy i škol nabízejících alternativní formy vzdělávání.

Dále je významnou položkou podpora sportu a sportovních organizací, ale také organizací pracujících s dětmi a mládeží (skaut, zájmové organizace apod.).

V oblasti kultury (0,7 mld. Kč) jde např. o podporu nezávislých divadel, hudebních, ale i literárních či tanečních festivalů apod.

V oblasti zdravotnictví např. o podporu adiktologických služeb, preventivních programů apod.

Výše uvedený souhrn tvoří přes 90 % veškeré podpory neziskového sektoru v ČR.

„Je potřeba rozlišovat neziskový sektor, který je pro stát nepostradatelný, a který stát pověřuje vykonáváním sociálních, zdravotních služeb, které vzdělávají děti, pracují smysluplně s mládeží nebo rozvíjejí naše kulturní dědictví. Úspora až 3 mld. Kč je v tomto případě iluzorní. Po detailní analýze lze potenciální úspory, získané zrušením programů, které podporují nesmyslné a postradatelné aktivity neziskového sektoru, odhadnout na stovky mil. Kč,“ uvádí prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prezident UZS ČR

prezident@uzs.cz, tel. 724 315 818, 724 571 119