Reakce na článek ze serveru Aktualne.cz .cz

01.06.2021  |  Kategorie: ,

Reakce na článek na serveru Aktualne.cz ze dne 26. května 2021: Piráti prosazují místa, kde lze bezpečně brát drogy. Z parků zmizí stříkačky, říkají.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pirati-prosazuji-mista-kde-lze-bezpecne-brat-drogy-z-parku-z/r~fa719fbcbd6911eba22aac1f6b220ee8/

Článek hovoří o návrhu, který má umožnit provozování aplikačních místností a cituje záporný postoj Ministerstva zdravotnictví k tomuto návrhu („…nemyslím si, že je potřeba je tady zavádět“) a konstatování národní protidrogové koordinátorky („…vyžaduje to analýzu…“).

Jako A. N. O. – Asociace nestátních organizací sdružujících 26 klíčových organizací poskytujících sociální a adiktologické služby pro osoby ohrožené závislostním chováním v České republice musíme na tato vyjádření reagovat.

Aplikační místnosti nejsou novinkou: první z nich byla založena ve Švýcarsku před téměř 35 lety. Nyní jsou aplikační místnosti provozovány v Německu, Španělsku, Lucembursku, Dánsku, Norsku a v dalších zemích.

Jak aplikační místnosti vlastně fungují?

Uživatel drogy (týká se zejména injekčních uživatelů drog, ale existují také například speciální aplikační místnosti pro šňupání heroinu a podobně) do aplikační místnosti přijde, pokud si chce aplikovat látku; prostředí aplikační místnosti je tomu uzpůsobeno například členěním na boxy, kdy uživatel si aplikuje drogu v jednom z boxů, k aplikaci dostane sterilní injekční materiál. K užití drogy tak nedochází na ulici nebo v parku – to je první z přínosů aplikačních místností; eliminuje se situace, kdy se intoxikovaný člověk pohybuje na veřejnosti. V aplikační místnosti jsou také nádoby na infekční odpad, odpadá tak situace, kdy použité jehly a stříkačky zůstávají ležet na veřejnosti. Na místě je vždy přítomen adiktologický pracovník, což má několik důvodů a mnoho přínosů: kromě toho, že jsou omezena rizika přenosu infekčních onemocnění jak mezi uživateli, tak zejména mezi uživateli drog a veřejností, dochází zde ke kontaktu mezi uživatelem drog a adiktologickými pracovníkem – v tuto chvíli je možné poskytnout uživateli drog základní poradenství o tom, jak aplikovat drogu, aby rizika spojená s aplikací byla co nejnižší, je možné poskytnout kontakt na další adiktologické služby, je možné mluvit s uživatelem drog o důvodech, které jej k užívání vedou, je možné poskytnout uživateli drog základní krizovou intervenci, zkrátka je možné s uživatelem drog začít pracovat.

Tento kontakt mezi uživatelem drogy a adiktologickými pracovníkem – jakkoliv může být krátký a limitovaný – je nesmírně cenným okamžikem, kdy lze díky přímému kontaktu uživateli drog začít ukazovat, že existují i jiné způsoby žití, než je život se závislostí.

Nadto ve chvíli, kdy dojde ke zdravotním komplikacím, pracovník je schopen poskytnout uživateli drog první pomoc; nedochází tedy ke zbytečným umrtím v důsledku užití drogy.

A. N. O. – Asociace nestátních organizací, která sdružuje sociální a zdravotní služby pracující se závislými a jejich blízkými, se proto už před několika týdny obrátila na národní koordinátorku Jarmilu Vedralovou i na poslance parlamentu České republiky, aby pozměňovací návrh, který umožňuje zavedení aplikačních místností, podpořili.

Zatímco odborná obec jednoznačně a aktivně prezentuje podporu aplikačních místností (mimochodem s podivem je, že se nás nikdo ani z Ministerstva zdravotnictví, ani z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, na náš názor jako na názor odborníků s dlouholetou erudicí v oboru závislostí nezeptal), Ministerstvo zdravotnictví rozvažuje, zda by adiktologičtí pracovníci byli sociální nebo zdravotní, pohrává si s myšlenkou, že ČR nemá „zas až tak“ otevřenou drogovou scénu a ptá se, kdo by byl zodpovědný za případná úmrtí. ČR ovšem otevřenou drogovou scénu má (zejména ve velkých městech), injekčních uživatelů drog je přibližně 40 tisíc a řešení legislativních konsekvencí tím, že řekneme, že problém neexistuje, je ignorování 40 tisíc lidských životů. Mimochodem – v aplikačních místnostech, které ve světě fungují, nikdo nikdy nezemřel. A mimochodem – řešení legislativních konsekvencí je věcí právě ministerstva.

Stávající národní protidrogová koordinátorka ve svém vyjádření konstatuje, že je potřeba analýza. Analýz je dostatek a nejrůznějších publikací na téma aplikačních místností také. Například Evropské monitorovací středisko pro drogy a závislosti vydalo před nedávnem publikaci Aplikační místnosti – přehled informací o intervenci a jejích výsledcích (https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2015-zaostreno-na-drogy/04-15-aplikacni-mistnosti-prehled-informaci-o-intervenci-a-jejich-vysledcich/), Národní linka pro odvykání uvádí článek na toto téma také (https://chciodvykat.cz/clanky/aplikacni-mistnosti-a-jejich-potencial/), Česká asociace streetwork popisuje aplikační místnosti na svém webu (https://archiv.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5450&site=cas), Přehled modelů zajišťování aplikačních místností je název publikace vydané Klinikou adiktologie (https://www.adiktologie.cz/file/761/oppa-bc-kombi-31484-aplikacni-mistnost-web.pdf), Drogový informační server o tomto tématu také publikuje (https://www.drogy.net/vyzkumy-a-studie/aplikacni-mistnosti-fakta-a-argumenty-_2010_05_13.html). A pokud přesto toužíme po další analýze, proč ji tedy rovnou neudělat? Pokud národní koordinátorka konstatuje, že je potřeba analýza, aniž by současně neuvedla, že takovou analýzu zadala k realizaci, jedná se o prázdné, bezobsažné vyjádření, které má nulovou odbornou hodnotu.

 

Shrnutí:

Odborníci, kteří pracují s uživateli drog a věnují se výzkumům v této oblasti, se jednoznačně staví za aplikační místnosti jako za nesmírně důležitou součást systému prevence a léčby závislostí zejména proto, že umožňují kontakt mezi uživatelem drogy a pracovníkem, což otevírá cenný prostor pro změnu životního stylu uživatele drogy tak, aby byl co nejméně ohrožující jak pro něho samotného, tak pro jeho okolí a veřejnost.

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na období 2019 – 2021 stanoví jako jeden z úkolů pod číslem 3.2.4.2. „Zvýšit dostupnost intervencí snižujících rizika“, dílčí úkol 2.14 „Zpracovat analýzu proveditelnosti a zahájit diskusi ohledně vzniku nových harm reduction služeb pro aktivní uživatele drog s cílem jejich integrace, snížení veřejnozdravotních rizik a míry aplikace drog a zvýšení bezpečí ve veřejném prostoru. Termín pro tento úkol je prosinec letošního roku; práce na tomto úkolu však ještě vůbec ani nezačaly (a to dlouhodobě a evidentně se stav nezlepší – viz zpráva NKÚ „Česká protidrogová politika neplní cíle: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dotace-na-protidrogovou-politiku-provazely-chyby-a-netranspa/r~93b69a5cbc5111ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2oVrlVSfe0BAxv1jvOEHVm7ZV8jIRBNk55CU4nUQbcGKCBvuhGIjMgEVk)

Pokud se kompetentní orgány, kterými ministerstvo zdravotnictví a národní koordinátorka jsou, podpoře pozměňovacího návrhu pro zavedení aplikačních místností vyhýbají, jde nejen o trestuhodnou ignoraci 40 tisíc lidí, ale také o prezentování naprosté neznalosti drogové situace v České republice, o absenci odborných znalostí problematiky, kterou mají v gesci a – a to považuji za nejhorší – neschopnost slyšet hlas odborníků.

 

 

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Předsedkyně Rady A.N.O. – Asociace nestátních organizací

rampachova@asociace.org