Rada asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada členů AsociaceRada Asociace.

Valná hromada členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace. Valnou hromadu svolává předseda Asociace nejméně jedenkrát ročně.

Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace a řídí činnost Asociace v období mezi valnými hromadami. Rada zpracovává koncepci činnosti Asociace, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě členů Asociace. Rada Asociace má nejméně 5 členů a je volena na čtyři roky. Poslední volba členů Rady proběhla dne 15. 4. 2015.

V odborné Radě Asociace zasedají členové zvolení Valnou hromadou všech členů Asociace a předsedové odborných sekcí s hlasem poradním.

 


Rada Asociace


Členové Rady Asociace zvolení Valnou hromadou členů Asociace


Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org


Mgr. Jiří Richter
člen Rady
richter@asociace.org


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


MUDr. David Adameček
člen Rady
adamecek@advaitaliberec.cz


Michal Němec
místopředseda Rady
nemec@prevent99.cz


Vedoucí odborných sekcí


Mgr. Helena Fialová
vedoucí Sekce primární prevence
fialova@magdalena-ops.cz


Mgr. Daniel Randák
vedoucí Sekce harm reduction
randak@prevent99.cz


RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce intenzivní ambulantní a následné péče
rataj@magdalena-ops.cz


Mgr. Lucie Vejrychová
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení
vejrychova@sananim.cz


Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce služeb pro patologické hráče
vedporadna@renarkon.cz


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
vedoucí Sekce terapeutických komunit
radimecky@wl1.cz