Pro členy

A.N.O. – Asociace nestátních organizací má několik odborných sekcí:

  • SEKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE
  • SEKCE HARM REDUCTION
  • SEKCE TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT
  • SEKCE NÁSLEDNÉ PÉČE
  • SEKCE DROGOVÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ
  • SEKCE AMBULANTNÍCH SLUŽEB
  • PRACOVNÍ SKUPINA DUÁLNÍCH DIAGNÓZ

Základní informace

Sekce jsou součástí Asociace. Vznikají rozhodnutím Rady Asociace. Součástí rozhodnutí je i schválení organizačního řádu, který upravuje strukturu a pravidla činnosti sekce.

Členové sekcí volí výbor, který má nejméně 3 členy. V čele sekce stojí předseda.

SEKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE

Sekce primární prevence Asociace (dále jen SPP) svou činnost obnovila v roce 2011. Pravidelně se setkává  2-3x v průběhu roku během 1-2 denních setkání. Setkání jsou vždy pořádána u jednotlivých členů, kdy dochází k seznamování se s jednotlivými organizacemi a jejich zařízeními.

Setkání se účastní jak členové, tak i nečlenové SPP. Při setkáních dochází ke sdílení zkušeností a ukázkám manuálů. Sekce vychází z příkladů dobré praxe a tím zlepšuje činnost primární prevence obecně.

Mgr. Eva Kuncová
vedoucí Sekce primární prevence

SEKCE HARM REDUCTION

Sekce Harm Reduction (dále jen SHR) vznikla v říjnu 1999 jako reakce na potřebu programů a zařízení poskytujících služby Harm Reduction setkávat se a spolupracovat v rámci širší odborné platformy a potřebu síťovat kontaktní centra a terénní programy.

Za dobu svého fungování se výstupy ze SHR promítly do řady oblastí na poli služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. Po celou dobu se SHR snaží o přijatelné skloubení metodických, koncepčních, ekonomických a dalších faktorů s tzv. „dobrou praxí“. Děje se tak zejména formou analýz aktuálních témat v jednotlivých službách, na základě kterých zpracovává Výbor SHR doporučení aplikovatelná přímo v praxi.

Mgr. Lucie Mašková
vedoucí Sekce Harm Reduction

SEKCE TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT

Sekce terapeutických komunit (STK) sdružuje terapeutické komunity České republiky, z nichž většina je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a registrována jako sociální služba. Některé jsou součástí zdravotnického zařízení. Více informací naleznete na samostatných stránkách sekce terapeutických komunit.

Následující odkaz směřuje na stránku s mapou, kde jsou i webové adresy jednotlivých komunit. Tam lze o každé najít bližší informace, jako třeba podmínky přijetí, kontakty, výši úhrady za pobyt apod. ⇒  mapa terapeutických komunit Sekce TK A.N.O.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
vedoucí Sekce terapeutických komunit

SEKCE NÁSLEDNÉ PÉČE

Sekce následné péče (SNP) se nepravidelně schází na 3-4 výjezdních zasedáních ročně v místě působnosti jednotlivých členů. Součástí odborného programu bývá prohlídka a detailní referát o hostitelském zařízení, odborná diskuse nad přinesenými tématy účastníků či předem připravené konference na smluvená témata.

Důležitou součástí setkávání je i sdílení zkušeností a vzájemné obohacování o nové přístupy či postupy v problematice ambulantní a residenční následné péče. Setkávání se tradičně účastní i nečlenové sekce v roli hostů, pozorovatelů či adeptů na členství v Asociaci.

RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce následné péče

SEKCE DROGOVÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ

Sekce drogových služeb ve vězení (SDSV) je odbornou platformou, sdružující zástupce organizací poskytujících služby klientům v konfliktu se zákonem. V posledních letech byla činnost sekce zaměřena především na tvorbu specifického standardu odborné způsobilosti (Adiktologické služby ve vězení – ASV). ASV jsou významným mezičlánkem mezi věznicemi a návaznými civilními službami a nelze je realizovat bez spolupráce s Vězeňskou službou ČR (VSČR).

Setkání SDSV je prostorem pro sdílení zkušeností a aktuálních potřeb pro fungování služeb ve specifickém prostředí věznic. Podněty ze setkání jsou základem pro jednání s VSČR o dalším rozvoji služeb NNO. Zástupce Asociace je členem pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu VSČR v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách i procesuálních závislostech jako významného protektivního faktoru recidivy trestné činnosti.

Bc. Jana Repková, DiS. 
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení

SEKCE AMBULANTNÍCH SLUŽEB

Sekce ambulantních služeb (SAS) vznikla v roce 2016. Slouží jako platforma pro setkávání odborníků z center poskytujících služby prevence a léčby pro osoby ohrožené rizikovým hraním. Úkolem Sekce AS  je definovat odborné intervence a dobrou praxi ve vztahu k cílové skupině. Výbor Sekce AS se setkává 3x ročně.

Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce ambulantních služeb

PRACOVNÍ SKUPINA DUÁLNÍCH DIAGNÓZ

Pracovní skupina duálních diagnóz (DD) vznikla v roce 2021. Slouží jako platforma pro setkávání odborníků a pracovníků z oblasti duálních diagnóz. Úkolem pracovní skupiny je posílit hlas problematiky duálních diagnóz jako průřezového tématu, který propojuje duševní zdraví a oblast závislostí.
Mgr. Johana Růžková
vedoucí pracovní skupiny duálních diagnóz
Web pracovní skupiny: https://dualni-stoly6.webnode.cz/

 

Podrobné informace ke všem sekcím včetně zápisů a prezentací ze schůzek a seminářů najdete po přihlášení v interní sekci