O nás

Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

Asociace je střešní organizací sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje přes 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

 

Sdružujeme odborníky z oblasti závislostí, kteří se věnují:

  • primární prevenci
  • ambulantní a následné péči
  • substituční léčbě
  • terapeutickým komunitám
  • službám harm reduction
  • drogovým službám ve vězení
  • službám pro patologické hráče

Asociace poskytuje stabilní zázemí pro získávání, rozvíjení a udržování kontaktů nejen mezi organizacemi poskytujícími služby prevence a léčby závislostí, ale i mezi těmito organizacemi a státními institucemi. Vytváří prostor pro sdílení odborných zkušeností a témat. Zabývá se aktuálními problémy práce s lidmi ohroženými návykovým chováním jak po stránce odborné, tak i z pohledu managementu služeb a společně se svými členy navrhuje jejich řešení.

– H. Rampachová –