Historie Asociace

Asociace nestátních organizací vznikla v roce 1995.


Má za sebou více jak 20 letou existenci.

 

V posledních dvou letech jsme se intenzivně věnovali z hlediska odbornosti těmto tématům:

 • nastavení sítě služeb v České republice (chybějící služby, služby s nedostatečnou kapacitou)
 • problémy plynoucí z mezi-resortnosti oborů (zdravotní – sociální)
 • problémy plynoucí ze změny financováni – přechod financováni z MPSV na kraje
 • sledování legislativy – novela zákona o sociálních službách, zákon o sociálních pracovnících, tzv. hazardní zákony, návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • podpora vzniku odborné sekce pro gambling (v rámci projektu dotovaného RVKPP)
 • odmítavě jsme se vyjadřovali k návrhu testování žáků ve školách 
 • podílíme se na řešení vhodného nastavení víceletého financování našich služeb
 • v roce 2015 jsme se zapojili do kampaně Evropský rok pro rozvoj
 • v roce 2015 jsme se účastnili tiskové konference o dětech a závislostech

 

Asociace v roce 2016

 • Absolvovali jsme Pompidou Group Executive Training na téma spolupráce nevládního a vládního sektoru ve Finsku a Švédsku
 • Jsme členy RVKPP, pravidelně se účastníme Výboru zástupců rezortů a institucí, jsme pravidelnými účastníky platformy sekretariátu RVKPP (Adiktologické fórum)
 • Komunikujeme s podobně zaměřenými odbornými společnostmi (CAA, CLS JEP, APSS a další)
 • Za významný úspěch považujeme získání evropského grantu na podporu budování kapacit Asociace v rámci kterého vznikne začátkem roku 2017 profesionální kancelář naší organizace

V současnosti je Asociace odbornou zastřešující organizací na poli práce s uživateli drog, závislými a jejich blízkými. Je partnerem pro komunikaci se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, s vládou ČR, ministerstvy a dalšími státními a samosprávnými institucemi, Certifikačním výborem, odbornými a politickými institucemi a jinými organizacemi.