Členství

Členem A.N.O. – Asociace nestátních organizací se může stát každá organizace, která je nestátní a poskytuje adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

 

Proč se stát členem?

 

Staňte se členem Asociace nestátních organizací! Členem Asociace se může stát i zahraniční právnická osoba.

 

Jak na to?

 

Jednotliví členové projevují souhlas se stanovenou výší členského poplatku:

 

Rada Asociace vaši žádost následně projedná a vyrozumí vás o výsledku.

 

 Kontaktujte nás ⇒

Současní členové


Advaita, z.ú.

Liberecká organizace ADVAITA, z. ú. pomáhá lidem ohroženým závislostí zapojit se přiměřeným způsobem do společnosti a žít zdravější a soběstačný život. Organizace provozuje dvě zařízení a čtyři programy: program primární prevence, ambulantního poradenství, terapeutickou komunitu a doléčovací program.


Farní charita Tábor, Auritus – centrum adiktologických služeb

Farní charita Tábor poskytuje sociální služby, humanitární pomoc a pomoc lidem v nouzi bez rozdílu. Své služby nabízí kromě jiného i prostřednictvím projektu Auritus – centrum adiktologických služeb. Centrum Auritus Tábor poskytuje odborné sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek, osobám s nelátkovými závislostmi a jejich blízkým. Kontaktní a Poradenské centrum nabízí řadu programů cílených na specifické problémy osob se závislostním chováním.


Centrum ALMA, z.ú.

Posláním centra Alma je poskytovat sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek, jejich rodinám a blízkým. Centrum pomáhá klientům změnit svůj životní styl a zařadit se do běžného života.


Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Centrum protidrogové prevence a terapie poskytuje odborné sociální služby snižující rizika s užíváním návykových látek. Organizace provozuje centrum primární prevence, kontaktní centrum a 3 programy: program pro patologické hráče, program drogového poradenství ve věznici a jiné.


Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Adiktologické a terapeutické pracoviště, které se zabývá komplexní péčí o rodinu.


Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace (dále jen „CSS“) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální i celorepubliková. Jeho zřizovatelem je Statutární město Děčín.CSS bylo založeno za účelem poskytovat služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni a dle individuálních potřeb a možností klienta/příjemce služby.


DO SVĚTA z.s.

Spolek organizuje vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na vzdělávání pracovníků v oblasti školství, zdravotnictví a sociální.


Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Náplní Kolpingova díla České republiky z.s. je práce s dětmi a mládeží, sociální a vzdělávací aktivity a rozvíjení spolkového života. Mezi nejdůležitější programy organizace patří: terapeutická komunita Sejřek, centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum, azylové domy a rodinná centra.


Krok Kyjov, z.ú.

Ústav poskytuje komplexní služby lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích a v oblasti práce s rodinou. Krok Kyjov provozuje 3 hlavní programy: Terapeutická resocializační komunita Krok, doléčovací program následné péče, Agentura pro občany.


Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Doléčovací centrum Lotos poskytuje služby následné péče se specializací na alkoholovou závislost.Působí ve městě Brně a zahrnuje pobytový a ambulantní program.


Magdaléna, o.p.s.

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách. Organizace provozuje terénní programy, kontaktní centra, programy primární prevence a jiné.


P-centrum, spolek

Spolek poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí: doléčovací centrum, Rodinné centrum U mloka, centrum primární péče a poradnu pro alkoholové a jiné závislosti.


POINT 14, z.ú.

POINT 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka. Organizace provozuje primární prevenci, terénní programy, kontaktní centrum a středisko následné péče.


Portimo o.p.s.

Centrum prevence CéPéčko je certifikovaným poskytovatelem programů specifické všeobecné primární prevence v mateřských, základních i středních školách.Posláním preventivních aktivit Centra prevence - CéPéčko je posilování a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému životnímu stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti a dovednosti, odpovědnost za své chování a jednání). Skrze zvyšování ochranných faktorů osobnosti, snižování rizikových faktorů, poskytováním informací a zkvalitňováním klimatu třídy působíme preventivně v oblasti rizikového chování. Programy školské primární prevence probíhají na území Novoměstska, Bystřicka a Žďárska v srdci Vysočiny.


Portus Prachatice, o.p.s.

Jihočeská organizace Portus Prachatice poskytuje sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby. Ve své činnosti se zaměřuje především na děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování.


Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum poskytuje programy primární péče, nízkoprahové služby a odbornou ambulantní léčbu osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění. Ústav je členem sdružení PROADIS (Propojené profesionální adiktologické služby).


PREVENT 99 z.ú.

Jihočeské sdružení PREVENT 99 působí v oboru adiktologie a vzdělávacích aktivit. Provozuje programy zaměřené na prevenci, poskytování informací, profesionální pomoc a léčbu závislostí a podporu pěstounských rodin.


Proxima Sociale o.p.s.

Posláním Proximy Sociale je zvyšovat kvalitu života obyvatel městských částí hl. města Prahy a obcí Středočeského kraje, ve kterých poskytuje preventivní a poradenské sociální služby (terénní, ambulantní, pobytové).


Renarkon, o.p.s.

Posláním organizace je prevence, harm reduction a léčba závislých. Renarkon provozuje centrum primární prevence, kontaktní centra v Ostravě a Frýdku-Místku, terénní programy, drogovou poradnu, doléčovací centrum, drogovou poradnu a další programy.


SANANIM z.ú.

Ústav působí v oblasti drogových závislostí a poskytuje komplexní systém služeb zaměřených na prevenci, péči, léčbu a resocializaci pro osoby ohrožené závislostním chováním a jejich blízké.


Společnost Podané ruce o.p.s.

Společnost se věnuje prevenci, léčbě a pomoci lidem ohroženým závislostmi a práci s mladistvými. Provozuje nízkoprahové zařízení, terénní programy, programy primární prevence, terapeutická centra a projekt zaměřený na harm reduction na taneční scéně.


Spolek Ulice Plzeň

Posláním spolku je ochrana veřejného zdraví a poskytování zdravotních a sociálních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Ulice Plzeň provozuje terénní program Ulice a substituční centrum v Plzni.


STŘED, z.ú.

Třebíčská organizace STŘED poskytuje podporu a pomoc rodinám, které se ocitly ve složité životní situaci. Posláním sdružením je pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, podpora rodin, které mají dítě v náhradní péči a poskytování preventivních programů pro ohrožené děti.


Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje služby osobám ohroženým sociálním vyloučením a závislostmi. Mezi jeho cíle patří práce s osobami po skončení výkonu trestu, léčba závislosti, návrat sociálně vyloučených na trh práce a pomoc mladým lidem po odchodu z dětského domova.


Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.

Hlavním cílem střediska Drop In je prevence a léčby závislostí na drogách. Drop In provozuje různé terénní programy, Centrum metadonové substituce, Centrum následní péče, Centrum pro rodinu, adiktologickou ambulanci a nízkoprahové středisko v Praze.


WHITE LIGHT I, z.ú.

Nezisková organizace nabízí v Ústeckém kraji služby ambulantní léčby a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním a jejich blízké v Teplicích, Rumburku a Ústí nad Labem, kontaktní centra s terénní službouv Teplicích a Rumburku, terapeutickou komunitu pro osoby od 15 let v Mukařově u Úštěku, ambulantní a pobytové doléčování v Ústí nad Labem a Centrum primární prevence v Ústí nad Labem.


Zařízení sociální intervence Kladno

Zařízení sociální intervence Kladno je příspěvková organizace Středočeského kraje. Hlavní činností organizace je poskytování odborných sociálních služeb mezi než patří i služby adiktologické, které pokrývají celý systém péče - od nízkoprahových programů až po programy ambulantní a pobytové, resp. služby následné péče.