Tiskové prohlášení A.N.O. – PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVISLÉ CHYBÍ, PŘESTO JICH BUDE JEŠTĚ MÉNĚ

02.11.2017  |  Kategorie:

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
A.N.O. – Asociace nestátních organizací

PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVISLÉ CHYBÍ, PŘESTO JICH BUDE JEŠTĚ MÉNĚ
Kdo bude sbírat injekční materiál v parcích?

Praha, 2. listopadu 2017: Rada Asociace nestátních organizací A.N.O., která sdružuje organizace poskytující služby prevence a léčby pro závislé v České republice, zareagovala na neúspěšná jednání s Ministerstvem financí o nezbytném navýšení finančních prostředků na prevenci a léčbu závislostí pro rok 2018 a vyzvala k jednání národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

Ředitelé nestátních organizací upozorňují, že v preventivních a léčebných službách pro závislé dochází k souběhu dvou ohrožujících okolností: dlouhodobě službám chybí přibližně třetina potřebného rozpočtu, avšak zároveň by měly o 33 % navýšit mzdy. „Chybí nám prostředky na zajištění navýšení personálního zabezpečení služeb. Pokud k tomuto navýšení nedojde, v roce 2018 budeme postrádat přibližně 40 % z našich rozpočtů, což odpovídá 50 milionům korun – a to může být některým službám osudné,“ upozorňují ředitelé organizací. Organizace proto budou nuceny zásadně snížit kapacitu poskytovaných služeb. V praxi to znamená, že například v kontaktním centru, kde pracuje nyní deset pracovníků, jich zůstane pouze sedm. Tam, kde jsou tři, zůstanou dva na částečný úvazek. To však na pokrytí nezbytné, kvalitní a efektivní práce se závislými nebude stačit.

Pokud vláda chybějících 50 milionů korun pro protidrogovou politiku neposkytne, rozhodně tím však neušetří – naopak nebezpečně zvýší náklady v blízké budoucnosti: „Všechny dosavadní CEA analýzy (analýzy efektivnosti nákladů) ukázaly, že člověk s problémem se závislostí, který nemá v blízkosti dostupnou službu prevence a léčby, na kterou by se mohl obrátit, je pro společnost minimálně pětkrát dražší, než ten, komu jsou tyto služby dostupné a může zde vyhledat potřebnou pomoc,“ konstatuje Helena Rampachová, předsedkyně Rady asociace, a doplňuje další čísla: Pokud se například v příštím roce bude muset léčit s hepatitidou C tisíc osob interferonem, státní rozpočet to bude stát 250 až 500 milionů korun. Pokud se v příštím roce v důsledku drogového deliktu dostane do vězení tisíc klientů, státní rozpočet to bude stát 320 milionů korun. Pokud se bude v příštím roce muset léčit tisíc klientů s HIV/AIDS, státní rozpočet to bude stát 250 až 350 milionů korun. „Ušetřených“ padesát milionů korun požadovaného navýšení tedy nejen nebude žádnou úsporou, ale v blízké budoucnosti způsobí nárůst společenských nákladů, včetně významných dopadů na oblast veřejného zdraví.

„Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že až 60% nových případů hepatitidy C je diagnostikováno právě mezi uživateli drog. Přitom kontaktní centra a terénní programy, služby klíčové pro prevenci šíření infekčních onemocnění, jsou už nyní na pokraji svých kapacitních možností,“ upozorňuje Josef Radimecký, místopředseda Rady Asociace. Přitom právě kontaktní centra a terénní programy pro uživatele drog poskytují téměř výhradně nestátní organizace. To v praxi znamená, že preventivně léčebné aktivity v ČR jsou finančně v podstatě odkázány na dotace ze státního rozpočtu.

„Služby v oblasti prevence a léčby závislostí jsou dlouhé roky financovány na hranici udržitelnosti, což má vliv zejména na jejich personální zabezpečení a kapacitu. I přes dílčí mírná navýšení některých rezortních rozpočtů v uplynulých letech je stále složitější udržet rozsah služeb a nezbytné počty zaměstnanců, kteří pracují přímo s uživateli drog a s jejich rodinami. Zatímco zejména kontaktní a poradenské služby poskytované ve větších regionech by bylo nezbytné začít personálně posilovat, reálně v mnohých službách hrozí zkracování provozní doby a snižování personálu a tím i možností na práce s klientem směrem k jeho abstinenci,“ říká Jiří Richter, člen Rady asociace.

Objem finančních prostředků, které Odbor protidrogové politiky pro rok 2018 plánuje, nedokázal doposud adekvátně zareagovat na reálnou potřebu navýšení. „Národního protidrogového koordinátora jsme upozornili, že ačkoliv plánovaný objem finančních prostředků Odboru protidrogové politiky je oproti letošnímu roku přibližně stejný, systém služeb preventivních a léčebných služeb je tak podfinancovaný, že deficity nastřádané za dlouhé roky a současně vládou slíbený růst mezd v roce 2018 bez navýšení rozpočtu Úřadu vlády nebude možné zvládnout,“ říká Rampachová.

Z tohoto důvodu také Rada Asociace vyzvala národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k jednání o možnostech řešení. Vobořil na tomto jednání uvedl, že navýšení finančních prostředků pro rok 2018 nelze očekávat a zvažuje přikročit k omezení sítě služeb – upřednostní tedy financování služeb v lokalitách s větším výskytem problémových uživatelů drog. S tímto opatřením však Rada Asociace nesouhlasí: důsledkem může být zrušení některých zařízení v menších regionech. „Jediným možným řešením je dofinancování. Kompetentní orgány jsme upozornili na rizika reálně hrozící z nedostatečné výše finančních prostředků pro rok 2018, více v tomto ohledu udělat nemůžeme,“ konstatuje Rada Asociace. „Za situace, kdy v některých regionech preventivně léčebné programy zcela chybí (například nízkoprahový program typu kontaktní centrum chybí v 21 okresech, lékařská ambulance pro závislosti v 37 okresech, substituční léčba závislosti na opiátech v 25 okresech, a mnoho dalších), považujeme rušení vybudovaných a dobře fungujících zařízení za velmi riskantní krok ohrožující veřejné zdraví. Výhled do roku 2018 sledujeme s obavami a zvažujeme další nezbytné kroky: významnější omezení kontaktních a poradenských služeb, omezení služeb ambulancí pro závislé, omezení služeb substitučních center, která jako jediná u nás poskytují léčbu závislosti na opiátech,“ konstatuje Rada Asociace.

Kontaktní osoby:
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
E-mail: rampachova@asociace.org
GSM: 777 916 253

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
E-mail: radimecky@adiktologie.cz
GSM: 724 240 778

Mgr. Jiří Richter
člen Rady A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
E-mail: richter@asociace.org
GSM: 731 500 868